Pyrenejský horský pes Pyrenejský mastin Pyrenejský ovčák Katalánský ovčák
Česky
English

Pokyny správce plemenné knihy

Uchovnění

Pyrenejský horský pes, Pyrenejský mastin a Katalánský ovčák je zařazován do chovu nejdříve od 18 měsíců věku na základě výsledků dvou výstav, z nichž minimálně jedna musí být pořádaná klubem (klubová, speciální). Jedinec musí být ohodnocen v jakékoliv třídě (od třídy mladých) nejhůře známkou Velmi dobrý. Dále je nutné úspěšné absolvování "posouzení chovnosti". Na toto posouzení je možné se hlásit od třídy mladých.

U psů i fen Pyrenejského horského psa a Katalánského ovčáka je povinné vyhodnocení RTG HD (DKK) do stupně C (2/2) včetně a provedené vyšetření na luxaci pately. U psů i fen pyrenejského mastinaje povinné vyhodnocení RTG HD (DKK) do stupně D (3/3) včetně a provedené vyšetření na luxaci pately.

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 18 měsíců do 8 let věku.

Počet vrhů: 1 vrh v jednom kalendářním roce.

Shrnuto, podmínky uchovnění plemene PHP, PM, KO jsou čtyři:

 • Absolvování 2 výstav, nejhůře s oceněním VD
 • Úspěšné absolvování posouzení chovnosti
 • RTG na DKK nejhůře do stupně 2/2 (HD C) u PHP, KO a do stupně 3/3 (HD D) u PM a provedené vyšetření na luxaci pately
 • Věk 18 měsíců (dříve ani nelze absolvovat RTG)

Pyrenejský ovčák s dlouhou a krátkou srstí v obličeji je zařazován do chovu nejdříve od 15ti měsíců věku na základě výsledků dvou výstav, z nichž minimálně jedna musí být pořádaná klubem (klubová, speciální). Jedinec musí být ohodnocen v jakékoliv třídě (od třídy mladých) nejhůře známkou Velmi dobrý. Dále je nutné úspěšné absolvování "posouzení chovnosti". Na toto posouzení je možné se hlásit od třídy mladých.

U psů i fen je povinné vyhodnocení RTG HD (DKK) do stupně C (2/2) včetně a provedené vyšetření na luxaci pately.

Věk pro zařazení do chovu: pes od 15 měsíců neomezeně, fena od 15 měsíců do 8 let věku.

Počet vrhů: 1 vrh v jednom kalendářním roce

Shrnuto, podmínky uchovnění plemene PO jsou čtyři:

 • Absolvování 2 výstav, nejhůře s oceněním VD
 • Úspěšné absolvování posouzení chovnosti
 • RTG na DKK nejhůře do stupně 2/2 (HD C) a provedené vyšetření na luxaci pately
 • Věk 15 měsíců

Postup

Zúčastníte se minimálně dvou výše uvedených předepsaných výstav. Klubové výstavy se konají cca 2x do roka a jejich vyhlášení je uveřejněno s dostatečným předstihem na webových stránkách klubu www.pyrklub.cz. Rozpis výstav národních a mezinárodních naleznete na stránkách ČMKU, www.cmku.cz

Absolvujete "posouzení k chovnosti", které probíhá při klubových výstavách KPP. Jedná se o potvrzení provedené rozhodčím a dvěma členy výboru nebo kontrolní komise, že daný jedinec splňuje standard ve smyslu absence vylučujících vad (depigmentace, chybějící paspárky, nekompletní chrup, nestandardní skus).

U veterinárního lékaře necháte vyhotovit základní úkon nutný pro zařazení do chovu, a to je RTG (dále rentgen) HD (DKK - kyčlí). Dle směrnice FCI nesmí být tento úkon proveden u velkých a obřích plemen (nad 50 cm kohoutkové výšky) dříve než v 18 měsících! U ostatních plemen nesmí být dříve než ve 12 měsících! Tento úkon Vám lékař musí potvrdit do originálu Průkazu původu (dále PP), takže si ho nezapomeňte vzít s sebou. Stejně tak vyšetření na luxaci pately, které se provádí pohmatem (provede certifikovaný veterinární lékař, dle výběru majitele).

Rovněž je možné nechat si vyhotovit, pro zjištění dalšího zdravotního stavu, RTG ED (DLK- lokty),OCD (ramena), případně další zdravotní vyšetření dle uvážení majitele/chovatele.

Pokud si necháváte vyhotovit RTG u jiného veterinárního lékaře, než je určený Klubem pyrenejských plemen (dále KPP), Váš veterinární lékař musí veškeré dokumenty a snímky přímo zaslat na jeho adresu, kterou mu nahlásíte:

MVDr. Jaromír Ekr, VET-KLINIKA s.r.o., Pražská třída 94/53, Hradec Králové 4 – Kukleny, PSČ 500 04 (email: ordinace@vetklinika.cz, www.vetklinika.cz Mob. Tel: + 420 605 346 317, Tel: 491 114 180, 495 533 261.

Vyhodnocení snímků bude doručeno do 2- 3 týdnů elektronicky (nebo poštou) na vámi uvedenou adresu. Za posouzení daných snímků jsou hrazeny smluvní poplatky.

Jakmile budete mít splněny veškeré podmínky pro uchovnění, zašlete požadované dokumenty doporučeně na adresu správce plemenné knihy Klubu pyrenejských plemen (dále SPK KPP):

MVDr.Baronová Magda, Šenovská 424/74,71700 Ostrava-Bartovice, spk.kpp@email.cz

Požadované dokumenty

 • Originál PP se záznamem veterinárního lékaře o provedeném RTG úkonu či dalších provedených vyšetřeních a zapsaných nutných výstav pro uchovnění, příp. zaslání kopie posudku z příslušných předepsaných výstav,
 • Oboustranná kopie aktuálního PP s výše uvedenými záznamy,
 • Originál potvrzení o výsledném vyhodnocení RTG HD (DKK) do příslušného stupně nutného pro zařazení do chovu, popř. originály dalšího provedeného vyšetření pro zápis do PP,
 • Kopie dokladu o zaplacení poplatku za uchovnění – výše poplatku za uchovnění je 200 Kč, který před zasláním požadovaných dokumentů uhraďte na účet KPP č.ú.: 1025584836/5500, variabilní symbol: 004 nebo pokladní složenkou typu C na adresu pokladníka klubu: Lenka Filipová, Králová 11, Medlov u Uničova 78391. Ve zprávě pro příjemce uvádějte vždy své příjmení. Toto potvrzení o zaplacení můžete zaslat i elektronickou cestou na emailovou adresu: spk.kpp@email.cz.
 • Průvodní dopis se žádostí o uchovnění daného jedince společně s uvedením zasílací adresy zpět přeregistrovaného PP z ČMKU PK (pouze pokud není shodná s adresou uvedenou na PP). Elektronickým či poštovním zasláním majitel automaticky souhlasí s poskytnutím svých údajů a údajů svého jedince pro účely související s jeho uchovněním a následné evidenci u daného jedince.

Jakmile SPK KPP obdrží veškeré nutné dokumenty pro uchovnění, potvrdí chovnost a veškeré doložené zdravotní vyhodnocení do zaslaného originálu PP. Následně takto potvrzený originál PP zašle přímo na adresu ČMKU PK k nutné přeregistraci daného jedince.

Majiteli bude z ČMKU PK doručen na dobírku již přeregistrovaný Průkaz původu a nemusí tak činit posléze sám, čímž se vyhne případnému opomenutí.

Krytí

Majitel feny (dále chovatel) si zavčas (minimálně 5 pracovních dní) před plánovaným krytím vyžádá u SPK KPP Krycí list (dále KL) - obyčejný, a to zasláním požadavku nejlépe elektronicky na emailovou adresu SPK KPP: spk.kpp@email.cz, s předmětem zprávy Krycí list – jméno feny vč. CHS příp. obyčejně poštou na adresu SPK KPP společně s požadovanými dokumenty. Platnost KL je do 8. roku života feny, nebo jednoho nakrytí – použití KL.

Požadované dokumenty

 • Sken dokladu o zaplacení - za vystavení KL účtuje KPP poplatek ve výši 100 Kč Obyčejný KL, Expresní KL vystavení do 5 pracovních dnů je poplatek 200 Kč, který ještě před zasláním žádosti zašlete na účet KPP č. ú. 1025584836/5500, variabilní symbol: 005 nebo pokladní složenkou typu C na adresu pokladníka klubu: Lenka Filipová, Králová 11, Medlov u Uničova 78391. Ve zprávě pro příjemce uvádějte vždy své příjmení.
 • Oboustranná kopie (sken) aktuálního PP s uvedenou chovností a zdravotními výsledky popř. přeregistrací feny (pozn. pokud ještě není fena přeregistrovaná na ČMKU lze ji přeregistrovat později sPřihláškou k zápisu štěňat).

Postup

Před krytím si chovatel ověří u majitele krycího psa, zda zvolený pes je již přeregistrován na ČMKU PK.

Chovatel zodpovídá za doložení veškeré dokumentace k vrhu, a rovněž, že jím použitý krycí pes splňuje všechny podmínky chovnosti!

Po uváženém výběru krycího psa se domluví majitel feny smajitelem krycího psa a dohodnou si předběžný termín krytí ataké výši a způsob úhrady za uskutečněné krytí (doporučujeme vyhotovit smlouvu o krytí). Ke krytí přijede buď fenka k pejskovi, méně často i pes za fenkou. Oba jedinci musí být naprosto zdraví a bez zjevných příznaků tělesné nepohody. K prvnímu krytí psem, či prvnímu krytí feny se doporučuje případně přizvat zkušený chovatel.

Pokud si chovatel vybere ke krytí zahraničního plemeníka či krycího psa uchovněného v jiném klubu, musí doložit jeho aktuální oboustrannou kopii PP plus jeho chovnost v dané zemi (majitel krycího psa je povinnen kopie bezplatně poskytnout) popř. i kopie jeho ocenění, které se mohou budoucím štěňátkům uvést v Rodokmenu.

Krycí list (dále KL) obsahuje 2 části, a to první částí nazvanou KL - Hlášení o krytí a druhou části KL – Hlášení vrhu.

Neprodleně po krytí feny, tj. ihned po úspěšném aktu vyplní majitel feny veškeré další údaje v Krycím listě a předá majiteli krycího psa první část KL - Hlášení o krytí, který krytí stvrdí svým podpisem na obou částech KL! Krycí list je platný pouze tehdy, pokud obsahuje vyplněné veškeré povinné náležitosti dané Chovatelským řádem FCI.

Správnost veškerých údajů uvedených na obou částech KL potvrdí svým podpisem oba majitelé chovných jedinců (psa i feny).

Majitel krycího psa musí zaslatKL – Hlášení krytídoporučeně do 7 dnů na adresu SPK KPP(u zahraničního krytí ho zasílá majitel feny společně sostatní dokumentací).

SPK KPP: MVDr.Baronová Magda, Šenovská 424/74,71700 Ostrava-Bartovice, spk.kpp@email.cz

Požadované dokumenty

 • Originál KL – Hlášení krytí,

Hlášení vrhu

Pokud krytí splnilo svůj účel a my se dočkali štěňat, můžeme zatím vymýšlet jména pro štěňátka a zároveň musíme informovat o narození vrhu majitele krycího psa.

Narození vrhu je povinen chovatel nahlásit SPK KPP, zasláním řádně vyplněnou a oběma majiteli podepsanou, druhou částí KL – Hlášení vrhu, a to doporučeně do 7 dnů či do 75 dnů pokud fena nezabřezla, na adresu SPK KPP:

MVDr.Baronová Magda, Šenovská 424/74,71700 Ostrava-Bartovice, spk.kpp@email.cz

Postup přihlášení vrhu

1) Po splnění veškerých předepsaných náležitostí a po ohlášení vrhu (obdržení KL - Hlášení vrhu) následně SPK KPP zašle na adresu chovatele dokument Žádost o zápisová číslaa Hlášení majitelů štěňat.

2) Chovatel do Žádosti o zápisová čísla doplní další údaje a zašle na adresu Plemenné knihy ČMKU (dále PK ČMKU) ve stáří 3-4 týdnu věku narozených štěňat: ČMKU Plemenná kniha, PRACOVIŠTĚ 1 (PHP, PM, KTO, PO), Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 53.

3) Plemenná kniha ČMKU následně zašle chovateli elektronicky Přidělení zápisových čísel/Přihláška k zápisu štěňat. Chovatel si tuto vytiskne a dále s ní pak pracuje.

4) Nejdříve ve věku 6 týdnů si chovatel nechá veterinárním lékařem provést očipování/otetování štěňat. Celý vrh musí být označen najednou a shodným způsobem tj. tetován nebo čipován. Při očipování jsou štítky sčísly čipů přímo vlepovány doPřihlášky k zápisu štěňat. Ke každému mikročipu náleží sada samolepek sčíslem čipu. Jednu samolepku od každého štěněte nalepí veterinář do Přihlášky k zápisu štěňat, druhou do očkovacího průkazu (europasu). Zbylé samolepky předává chovatel novému majiteli štěněte, popř. jednu přiloží pro nalepení do PP štěňatům současně při odesílání Přihlášky k zápisu štěňat SPK KPP. Čipy vždy musí korespondovat se jmény štěňat. Veterinář svým podpisem potvrdí čipování či tetování.

5) Majitel feny následně odešle řádně vyplněnou a potvrzenou Přihlášku k zápisu štěňat s požadovanými dokumenty, a to doporučeně na adresu SPK KPP: MVDr.Baronová Magda, Šenovská 424/74,71700 Ostrava-Bartovice, spk.kpp@email.cz

Požadované dokumenty

 • Přihláška k zápisu štěňat řádně vyplněná a potvrzená,
 • Veterinární zprávu o kontrole vrhu potvrzenou veterinárním lékařem – ke stažení na stránkách www.pyrklub.cz v sekci Ke stažení,
 • Jde-li o první vrh feny, musíme přiložit oboustrannou aktuální kopii PP,
 • Jde-li o první vrh po použitém krycím psu, musíme rovněž přiložit oboustrannou aktuální jeho kopii PP,
 • Jde-li o vrh ze zahraničního krytí či je krycí pes uchovněn v jiném klubu, přiloží navíc chovatel jeho aktuální oboustrannou kopii PP a zároveň doložídoklad o jeho chovnosti (pokud již tak nebylo učiněno současně sKL) pokud není uvedeno na PP (např. kopii průkazu původu jeho potomka, jiné osvědčení, a také kopie získaných ocenění vpřípadě žádosti o jejich uvedení v PP štěňat),
 • Při prvním zápisu na novou chovatelskou stanici přikládáme kopii dekretu chráněného názvu chovatelské stanice,
 • V PP štěňat budou zapsány tituly rodičů jen, pokud jsou zapsány na PK ČMKU. Pokud si přeje chovatel, aby měla štěňata uvedena vjejich PP nové výstavní ocenění a tituly rodičů popř. další zdravotní vyšetření, které u nich nejsou ještě vPK ČMKU zapsány, musí jejich kopie chovatel zaslat a doložit společně sPřihláškou k zápisu štěňat, kde tyto u jména uvede (dokládají se kopiemi výstavní přílohy PP se zapsanými tituly a oceněními, dále certifikátů, diplomů, posudků apod.)
 • Pokud je již nyní chovateli znám nový majitel pocházející ze zahraničí (štěně jde na export), může zároveň k Přihlášce vrhu přiložit písemnou žádost o vystavení EXPORT PEDIGREE, kde uvede, o jaké štěně se konkrétně jedná (jméno vč. CHS, datum narození, číslo zápisu, číslo čipu), dále uvede jméno, příjmení a adresu nového majitele a připojí svoje údaje (jméno, příjmení, adresu a podpis). Později si o EXPORT PEDIGREE již žádá chovatel sám přímo u PK ČMKU dle směrnice uveřejněné na webu ČMKU v sekci Řády a předpisy s názvem Směrnice k vystavování exportních průkazů původu http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=rady_a_predpisy,

6) Správce plemenné knihy Klubu pyrenejských plemen veškeré dokumenty k vrhu zkompletuje, zanese do PK KPP a potvrdí. Následně je odesílá na PK ČMKU,

7) Plemenná kniha ČMKU zasílá chovateli vystavené PP štěňat na dobírku dle platného ceníku ČMKU a smluvních cen s chovatelským klubem,

8) Později jakmile budou známy všichni noví majitelé štěňat, zašlete SPK KPP vyplněný formulář Hlášení majitelů štěňat

9) Na základě odsouhlasení na ČS klubu KPP dne 15. 6. 2013 v Hartvíkovicích, mohou být prováděny kontroly vrhu po očipování/otetování štěňat, které lze provést až po přidělení čísel zápisu nejdříve od 6 týdnů věku.

V případě rozhodnutí Výboru klubu KPP o provedení kontroly vrhu, bude chovatel do 6 týdnů věku štěňat o této skutečnosti informován SPK KPP telefonicky nebo na kontaktní emailovou adresu chovatele. Po té je chovatel povinen sám o očipování/otetování štěňat informovat SPK KPP a domluví se na případném termínu provedení kontroly vrhu, a to v místě adresy chovatele či držitele kojné feny, nejpozději však do ukončení 8 týdne věku štěňat. Při oznámení provedení kontroly vrhu je prodej štěňat možný až po jejím vykonání.