Pyrenejský horský pes Pyrenejský mastin Pyrenejský ovčák Katalánský ovčák
Česky
English

Kárný řád KPP

1. Úvodní ustanovení

 1. Tento Kárný řád je vydáván členskou schůzí Klubu pyrenejských plemen, z.s., (dále jen KPP) v souladu s jejími Stanovami a závazným způsobem upravuje pravidla kárné odpovědnosti členů KPP. Tento Kárný řád zejména vymezuje, co je kárným proviněním a upravuje kárné řízení, kompetence orgánů v kárném řízení a rozsah kárných opatření a podmínek pro jejich ukládání.
 2. Tento Kárný řád je závazný pro všechny členy KPP včetně všech členů všech volených orgánů KPP.
 3. Každý člen KPP je povinen plnit řádně a včas veškeré své povinnosti plynoucí ze Stanov KPP, z tohoto Kárného řádu, z ostatních řádů, jež KPP vydalo nebo jimiž se z rozhodnutí své členské schůze či Stanov řídí. Každý člen KPP je dále povinen dodržovat všechna rozhodnutí orgánů KPP vydaných v rámci jejich kompetence, která jsou pro člena KPP závazná. Každý člen KPP je povinen dbát o dobré jméno KPP, zdržet se všech jednání, která by zasahovala do dobré pověsti KPP či jeho jednotlivých členů nebo nedůvodně zasahovala do jejich práv či oprávněných zájmů. Každý člen KPP je povinen dodržovat všechny chovatelské standardy a pravidla, jež KPP vydal nebo jimiž se dle svých stanov nebo z rozhodnutí svých orgánů řídí. Každý člen KPP je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy. Člen KPP, který je zároveň členem některého z volených orgánů KPP, je dále povinen řádně a svědomitě plnit své úkoly v rámci činnosti těchto orgánů.
 4. Kárné orgány postupují v kárném řízení v souladu se Stanovami, tímto Kárným řádem a zákony ČR.

2. Kárné provinění

 1. Kárným proviněním (dále též jen „provinění“) je úmyslné nebo z nedbalosti spáchané jednání (nebo opomenutí), kterým člen KPP závažným způsobem nebo opakovaně méně závažným způsobem poruší:
  a) Své povinnosti člena KPP nebo člena orgánu KPP plynoucí ze Stanov KPP nebo z tohoto Kárného řádu (čl. 1 odst. 3).
  b) Své povinnosti plynoucí z ostatních řádů a norem, jež KPP vydal nebo jimiž se řídí.
 2. Nesplnění povinnosti člena KPP hradit ve stanovené lhůtě základní roční členský příspěvek není kárným proviněním, ale má přímé důsledky vyplývající ze Stanov KPP (zánik členství).

3. Kárné opatření

 1. Za výše uvedená provinění může být dle závažnosti provinění uloženo následující kárné opatření:
  a) Písemné napomenutí.
  b) Odvolání z funkce.
  c) Pozastavení chovatelského servisu až na dobu 5 let.
  d) Návrh ČMKU na pozastavení zápisů vrhů na chovatelskou stanici příslušného chovatele.
  e) Vyloučení člena KPP ze spolku.
 2. Za jedno provinění může být podle okolností uloženo i více kárných opatření současně.
 3. Kárné opatření je udělováno dle závažnosti provinění, s přihlédnutím k jeho následkům a míře zavinění a s přihlédnutím k polehčujícím okolnostem, zejména:
  a) Doznání viny a snaha o nápravu.
  b) Předchozí bezúhonnost.
 4. Přitěžujícími ok olnostmi jsou naopak zejména:
  a) Předchozí udělené kárné opatření.
  b) Provinění spáchané zvláště surovým způsobem či pod vlivem omamných látek.
  c) Závažné porušení povinností v rámci svěřené funkce v KPP.
  d) Svedení jiné osoby k provinění.

4. Kárné orgány

 1. Kárné orgány jsou:
  a) V první instanci Výbor KPP.
  b) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Výboru KPP je Kontrolní komise.
 2. Pokud je kárně o bviněným člen Výboru KPP je:
  a) Kárným orgánem první instance Kontrolní komise.
  b) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Kontrolní komise je členská schůze.
 3. Pokud je kárně obviněným člen Kontrolní komise je:
  a) Kárným orgánem první instance Výbor KPP.
  b) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Výboru KPP je členská schůze.

5. Kárné řízení

 1. Podnět k zahájení kárného řízení může kárnému orgánu první instance podat kterýkoliv člen KPP nebo třetí osoba. Tím není dotčeno právo kárného orgánu první instance zahájit kárné řízení i bez vnějšího podnětu. Pokud je z podnětu bez nutnosti opatřování dalších materiálů, podkladů či vyjádření osob zjevné, že se o kárné opatření nejedná, kárný orgán první instance řízení nezahájí a autora podnětu o tom vhodnou formou vyrozumí.
 2. Kárné řízení je zahájeno doručením oznámení kárného orgánu první instance o jeho zahájení kárně obviněnému. Toto oznámení může být doručeno elektronicky na e-mailovou adresu kárně obviněného uvedenou v seznamu členů KPP nebo doporučenou poštou na jeho doručovací adresu vedenou v témže seznamu.
 3. V oznámení o zahájení kárného řízení musí být obsažen nejméně popis jednání, v němž je spatřováno možné kárné provinění a musí být přiloženy listinné podklady, které má dosud kárný orgán první instance k dispozici. Kárně obviněnému musí být poskytnuta lhůtě nejméně 10 dní, aby se ke kárnému obvinění vyjádřil a doručil podklady na svoji obranu.
 4. Po uplynutí lhůty pro vyjádření kárně obviněného může kárný orgán první instance ve věci rozhodnout; tím není dotčeno jeho oprávnění vyžádat si další informace a podklady nezbytné pro rozhodnutí nebo vyžádat si doplňující vysvětlení kárně obviněného, uzná-li to za vhodné.
 5. Projednání v rámci kárného orgánu první instance a jeho rozhodnutí může být v rámci tohoto orgánu přijato prostřednictvím komunikace na dálku.
 6. Kárný orgán první instance může svým rozhodnutím (dále též jen Rozhodnutí I. instance):
  a) Kárné řízení zastavit, pokud dospěje k závěru, že posuzované jednání není kárným proviněním.
  b) Uložit kárné opatření, či více kárných opaření, pokud dospěje k závěru, že posuzované jednání je kárným proviněním.
 7. Rozhodnutí I. instance musí obsahovat alespoň: popis jednání, pro které se řízení vede, přesné znění kárného opatření, bylo-li uloženo, a stručné odůvodnění obsahující zejména popis povinností, které byly porušeny, podklady, z nichž orgán vycházel, a poučení o možnosti a lhůtě k podání odvolání.
 8. Rozhodnutí I. instance musí být kárně obviněnému doručeno elektronicky na e-mailovou adresu kárně obviněného uvedenou v seznamu členů KPP nebo doporučenou poštou na jeho doručovací adresu vedenou v témže seznamu.
 9. Kárně obviněný je oprávněn do 15 dnů od doručení Rozhodnutí I. instance podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, a to k rukám orgánu, který je vydal. Odvolání je možno podat e-mailem na adresu, z níž bylo napadené rozhodnutí doručeno nebo doporučenou poštou na adresu sídla KPP. K později podanému odvolání se nepřihlíží.
 10. Orgán I. instance je povinen včas podané odvolání nejpozději do 10 dnů od jeho obdržení předat odvolacímu orgánu. Je-li odvolacím orgánem členská schůze, bude jí odvolání předloženo formou zařazení jeho projednání na pořad nejbližší členské schůze konané po podání odvolání.
 11. Odvolací orgán projedná podané odvolání na svém nejbližším jednání po jeho předložení. Odvolací orgán je oprávněn vyžádat si doplňující vysvětlení či podklady od orgánu první instance nebo od kárně obviněného.
 12. Odvolací orgán o odvolání kárně obviněného rozhodne některým z následujících způsobů:
  a) Odvolání zamítne jako nedůvodné, pokud je napadené rozhodnutí věcně správné a přijaté v souladu s tímto Kárným řádem.
  b) V ostatních případech může odvolací orgán:
  • Napadené rozhodnutí zrušit a řízení zastavit, pokud dospěje k závěru, že se o kárné provinění nejedná.
  • Napadené rozhodnutí zrušit a sám ve věci rozhodnout.
  • Napadené rozhodnutí zrušit a vrátit věci kárnému orgánu první instance k novému projednání; v takovém případě odvolací orgán vyloží orgánu první instance, jakým způsobem má řízení doplnit či vady předchozího rozhodnutí odstranit. Těmito pokyny je orgán první instance vázán.
 13. Rozhodnutí odvolacího orgánu musí být doručeno kárně obviněnému způsobem dle čl. 5 odst. 8.
 14. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze dále odvolat. Toto rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné doručením.
 15. Proti opakovanému rozhodnutí orgánu první instance, jemuž byla předtím věc vrácena k novému projednání, se může kárně obviněný opět odvolat za podmínek uvedených výše.
 16. Rozhodnutí orgánu první instance je pravomocné a vykonatelné:
  b) Pokud proti němu nebylo ve stanovené lhůtě podáno odvolání (dnem uplynutí lhůty).
  c) Pokud se kárně oprávněný po doručení rozhodnutí odvolání vzdal (dnem doručení vzdání se odvolání).
  d) Pokud bylo odvolání včas podáno a odvolací orgán jej zamítl (dnem doručení rozhodnutí odvolacího orgánu kárně obviněnému).

6. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Kárný řád byl schválen členskou schůzí KPP dne 28. 8. 2022 a nabyl účinnosti téhož dne.